Privacybeleid

1) Wie zijn wij?

Signature Foods Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0419.762.847 (hierna “Signature Foods”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Onze contactgegevens zijn:
Signature Foods Belgium nv
Steenweg op Tielen 53
2300 Turnhout
E-mail: info@delio.be
Telefoon: 0032 14 42 61 11

2) Welke gegevens verwerken wij?

Alle informatie is op onze website ter beschikking zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Wat betreft het gebruik van cookies, kan je hier onze cookie policy lezen, waarin u alle informatie terug kan vinden over:

Indien Signature Foods in de toekomst door middel van de website bijkomende persoonsgegevens zou verwerken, bijvoorbeeld in het kader van online bestellingen, zal zij deze policy tijdig aanpassen.

3) Welke rechten heeft u?

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Signature Foods.

U kan zich in elk geval verzetten tegen welke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien (i) u de juistheid betwist van de persoonsgegevens, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wij hebben uw gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van Signature Foods.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delio.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer (BE) of Burgerservicenummer (BSN)  (NL) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Signature Foods houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

Signature Foods wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

4) Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Deze privacy policy breidt zich niet uit tot uw gebruik van deze websites. Signature Foods is niet aansprakelijk voor de privacy policy van andere websites, of de manier waarop zij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken of verdelen.

5) Cookies

Signature Foods kan informatie ontvangen over uw gebruik van onze website door cookie bestanden.

Meer informatie in verband met cookies vindt terug in onze cookie policy.

6) IP Adres

De Signature Foods server maakt voor wat betreft IP adressen gebruik van de functionalitieit “Anonymize IP” van Google. Wat betreft het gebruik van google analytics verwijzen wij naar onze cookie policy[ .

7) Wijzigingen aan deze privacy policy

Signature Foods houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy policy. Elke wijziging zal onmiddellijk geplaatst worden op de website en van zodra deze op de website staan, wordt u geacht hiervan kennis genomen te hebben en aanvaard te hebben bij uw eerste gebruik van de website die volgde op de aanpassing.

8) Contacteer ons

Indien er vragen zijn betreffende deze privacy policy, aarzel niet om ons te contacteren via de onderstaande gegevens:

Signature Foods Belgium
Steenweg op Tielen 53
2300 Turnhout
0032 14 42 61 11